Styringsdokument

 

Strategidel

-Utleie av husvær

-Bortleie av jakt og fiskeretten

-Vedhogst for private husstander

-Selvhogst av juletre

 

            Ressurser og aktuelle satsningsområder:

-Kraftproduksjon

-Bioenergi

-Juletreproduksjon

-Spesialsortimenter

 

          Leiepriser:

-Hulderheimen

-Sorgenfri

-Fiskekort Finstadsjøen

-Reinsjakt Rendalen Reinselskap (RRS)

-Vedhogst

-Uttak av tømmer som bygningsvirke

-Juletre

-Uttak av grus

 

Avtaler/instrukser:

-Husregler

            -Skogbestyrer i Tyldal Sogneskog

            -Vedtekter Tyldal Sogneskog BA

 

 

            Utskriftsvennlig versjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsdokument

 

Dokumentet er ment som en et arbeids- og styringsdokument for styret og driftsbestyrer.

Dokumentet skal være en samling av:

 

 

 

 

Strategidel

 

Utleie av husvær

 

Husvær og utleie av disse ses på som en del av skognæringen, og man skal derfor i fornuftig grad forsøke å innhente leieinntekter på disse. Det vil til stadighet oppstå vedlikeholdsbehov og behov for standardhevning og det av den grunn bli behov for inntekter på husa gjennom utleie for på den måten forhindre at husværa skal bli en utgiftspost  som belastes andre ressurser i regnskapssammenheng.

Praksisen har etter sigene vært at det ikke er innkrevd leie for innenbygds elgjegere og småviltjegere som bruker husa. Styret og driftsbestyrer ser det som mest riktig at utleie skjer på like vilkår til alle som ønsker å benytte disse og at man på den måten kan skape slike inntekter at vedlikehold og oppgraderinger kan skje ut fra de leieinntekter som finnes.

Det vil også være positivt om man klarer å øke overnattingsfrekvensen fra 10-15 som den har vært i dag til omkring 50 på kort sikt.

Dette gjøres gjennom utlysning gjennom aktuelle salgskannaler.

Utleie for perioder må også vurderes, og det vil her kunne være aktuelt å leie ut Hulderheimen for sommersesongen og påske.

Utleie av Hulderheimen sammen med fiske i Finstadsjøen, eller sammen med reinsjakt vil kunne være et ”konsept”.

 

Sorgenfri foreslås å opprettholdes som i dag gjennom at huset står ”åpent”. Det tas derimot leie for overnatting.

Når det gjelder priser på leie av buene, henvises det til eget skriv omkring leiepriser.

Det utarbeides eget husreglement for buene slik at leietakere har et reglement å forholde seg til.

 

 

Bortleie av jakt og fiskeretten

 

Sogneskogen har fiskerett i Finstadsjøen samt jaktrett i Rendalen Reinselskap RRS.

Disse rettighetene har vært leid ut til medlemmene etter trekning.

Dette er en praksis som styret og driftsbestyrer ønsker å videreføre.

Prisene på disse rettighetene er fastsatt i eget skriv omkring leiepriser.

I den grad det ikke er medlemmer/eiere som ønsker å leie jakt eller fiskeretten, bør disse forsøkes leid bort på annet vis.

Utleie av jakt og fiske bør i størst mulig grad skje sammen med utleie av Hulderheimen.

Arealene som er organisert gjennom Tylldalen Grunneierlag og Brydalen Utmarkslag forvaltes selvfølgelig fortsatt gjennom disse, men Sogneskogen ønsker å være en pådriver for at utmarka forvaltes på en næringsmessigmåte og gjennom dette skal det utbetales et utbytte som er størst mulig pr arealenhet.

Det kan være aktuelt at Sogneskogen sammen med Tylldalen Grunneierlag ser på muligheten for ei guidet jaktopplegg i Værådalen, for på den måten å optimalisere utbytte.

  

Jakt, fiske og hytteutleie frambys i første rekke gjennom Nord Østerdal Utmarkstjenester som annonserer dette gratis for medlemmer som vi da er gjennom Tylldalen Grunneierlag/Tynset Utmarksråd.

 

 

Vedhogst for private husstander

 

Privatpersoner kan få henvist arealer for vedhogst.

Dette kan enten være uttak av virke i forbindelse med avstandsregulering, tynning eller hogst i eldre lauvtrebestand.

Slik hogst kan bare gjøres etter henvisning fra driftsbestyrer, og i yngre skog og barskog skal driftsbestyrer blinke eller henvise trevalget, for på den måten sikre at det blir gjort et riktig trevalg.

I bestand der verdien av virke er større en kostnaden med drifta faktureres denne kostnaden på den som skal ha virket.

Sogneskogen ser det som prinsipielt riktig at innbyggerne i Tylldalen og Brydalen har tilgang på ved slik at dette kan være et godt alternativ i fyringssammenheng.

 

 

Selvhogst av juletre

 

Sogneskogen vil kunne merke trær som kan selges som juletre

Juletre kan gjennom denne ordningen selges ved at man først gir melding til skogbestyrer.

 

 

Ressurser og aktuelle satsningsområder

 

Kraftproduksjon

Det har i mange år vært snakka om å se på muligheten for å utnytte vassressursen i Riva til produksjon av elektrisk kraft.

Det er det siste året tatt et initiativ fra privatpersoner og Norges Vel, og det har vært en del møtevirksomhet og to ekskusjoner.

Sogneskogen representerer en beskjeden del av fallet i Riva, slik at inngangsverdien er relativt lav. Det har imidlertid oppstått en diskusjon på de foran nevnte møter, hvor enkelte av rettighetshaverne signaliserer at det synes for ambisiøst å gjennomføre utbyggingen med den gjeldende fordeling av fall og derigjennom rettighet.

Sogneskogen anses i dette fora som en viktig part til tross for sin beskjedene rettighet.

Hvis den videre diskusjon munner ut i at det vil være ønskelig og lønnsomt å bygge ut, må Sogneskogen i første omgang avgjøre om de ønsker å delta med sin andel, eller om vi eventuelt ønsker å utvide vår innsats i en slik utbygging gjennom oppkjøp av eiendom, leie av rettigheter eller innsats som følge av investering i et eventuelt selskap.

Saken er grunnlag for en inngående diskusjon i organisasjonen, særlig omkring bruken av ressurser, i hvor stor grad man skal gå inn i en slik utbygging og hva dette da vil gå på bekostning av.

 

 

 

Bioenergi

 

Bioenergisatsningen har på nasjonalt plan så vidt begynt og vi vil trolig i åra som kommer se et stadig større fokus på dette som følge av et økende fokus på klimautfordringen. Lokalt ser vi også at det satses på bioenergi i økende grad, med både pelletsproduksjon og fjernvarmeanlegg med flis som fyringsmiddel.

 

Sogneskogen bør i åra framover holde seg oppdatert på hvilke virkemidler det offentlige ønsker å bruke for å øke bruken av bioenergi.

Tylldalen har flere større offentlige, halvoffentlige og private bygg som gjerne kunne vært fyrt med bioenergi i stedet for olje og elektrisitet.

 

Som følge av økt fokus på klimautfordringen, bioenergi og gjengroing av kulturlandskap, er det naturlig å se for seg et konsept på varmesentraler tilknyttet de største bygga som fyres med virke fra kulturlandskapet og tynningsdrifter i skogbruket i de perioder prisen vil gjøre dette økonomisk mulig.

 

Trolig vil det være for ambisiøst å ta hånd omkring hele kjeden fra stående virke til levert varme. I en satsning omkring dette vil det trolig være hensiktsmessig å konsentrere ressursbruken mot deler av verdiskapningslinja.

 

 

Styret ser for seg to konsepter som kan være grunnlag for nærmere gjennomgang:

 

Virkesprisen på slip er som kjent økt en del som følge av økt etterspørsel til bioenergi med mer. Vedlikehold av kulturlandskapet

Særlig har Tylldalen Skole, Tylldalen Samfunnshus og Lekestua Barnehage et betydelig behov for energi. Her er det mulig å fyre relativt store arealer med et svært begrenset behov for rørgater osv, som ofte er kostnadskrevende og gir noe tap av varme under tur/retur.

 

Juletreproduksjon

 

Lokalt ser vi at tilgangen på juletrær er basert på import og oppkjøp fra andre distrikter. Vi vet i tillegg at juletreproduksjon på en del boniteter og områder kan gi en meget god avkastning pr arealenhet i forhold til tradisjonell skogproduksjon.

Dette er noe man også kan se i sammenheng med tradisjonell skogproduksjon, og da ved at treantallet vil kunne justeres og at uttaket kan representere juletre.

 

Spesialsortimenter

 

Å være oppdatert på behovet for sortiment kan være krevende nok, men noen enkelte sortiment vil det være varig etterspørsel etter.

Blant annet har Storgårdsmøbler et behov for grovt furutømmer til møbelproduksjon.

Behovet her er tømmer i 2,5-3 meters lengder med en diameter i topp på minimum 40 cm. Dette er relativt grovt tømmer men det finnes en noe slikt tømmer på noen av de  høyereliggende områder samt spesielle bestand i Værådalen.

Skjæring av dette virket er mulig ved hjelp av båndsag som finnes lokalt.

Det må gjøres en vurdering av mengde som finnes og evt hva driftskostnaden vil være.

 

 

 

 

 

 

Leiepriser:

 

Hulderheimen

 

kr 100,- pr pers/natt, inkl gass og ved.

Sorgenfri

 

Besøk og rast 0,-

Overnattingsgjester oppfordres til å betale kr 50 pr pers/natt.

Giro ligger på stedet.

Fiskekort Finstadsjøen

 

Fisket tilbys medlemmer/eiere til kr 300 pr sesong.

Hvis det ikke er noen interesse blant disse, selges fisket ut etter følgende betingelser.

Ved overnatting i Hulderheimen, fritt fiske.

Sesongkort kr 500,- inkl bruk av båt. Ved evt garnfiske må garn medbringes selv.

Fiskeren må sette seg inn i gjeldende regler for fisket.

Reinsjakt Rendalen Reinselskap (RRS)

 

Jakta tilbys i første omgang medlemmer/eiere til RRS`s priser.

Hvis det ikke er noen interesse blant disse, selges jakta til markedspris.

Denne fastsettes etter fortløpende dialog med RRS.

Vedhogst

 

Vedhogst påvises av skogbestyrer.

Ved hogst som representerer uttak av mindre virke gjennom en form for avstandsregulering er dette gratis, men det er overordnet at uttaket skal gjøres på en slik måte at det er til framtidsbestandets beste.

Vedhogst kan altså kun skje hvis Sogneskogen har behov for uttak av slikt virke, og etter skogbestyrers henvisning.

 

Ved vedhogst i eldre skog vil dette kunne skje i bjørkeskog mot kr 100 pr/ fm3.

Ved vedhogst i annen produksjonsskog vil dette kunne skje mot kr 150 pr/fm3.

Dette er veiledende priser, og vil kunne avvike noe i det enkelte tilfelle ut fra tilgjengelighet, dimensjoner, treslag osv.

Uttak av tømmer som bygningsvirke

Dette kan i spesielle tilfeller skje etter henvisning fra skogbestyrer, og da til en hver tid gjeldende markedspris.

Juletre

Prisen er kr 300 pr tre, hvis det hogges selv.

 

 

Uttak av grus

Uttak av grus fra grustaket ved Hulderheimen kan skje etter først å ha innhentet tillatelse fra  skogbestyrer. Kr 50 pr m3.

 

HUSREGLER FOR

SORGENFRI og hulderheimen

VELKOMMEN !!!

 

FOR Å HOLDE EN VISS STANDARD, OG FOR AT DET SKAL VÆRE TRIVELIG Å KOMME FOR NESTEMANN HAR VI SATT OPP NOEN REGLER FOR BRUK AV HUSA.

 

·       OPPVASKMIDLER FINNES I SKAPET

·       HUNDER SKAL IKKE LIGGE I SENGENE, OG SKAL IKKE VÆRE FOR SEG SELV INNE I HUSET

·       SØPPEL MEDBRINGES ETTER ENDT OPPHOLD

·       VEDKASSA FYLLES OPP MED VED ETTER ENDT OPPHOLD

·       ALLE BØTTER OG KAR TØMMES FOR VATN FØR AVREISE

·       OVNENE TØMMES FOR ASKE VED BEHOV

·       HUSVÆRET SKAL VASKES ETTER BRUK OG DET SAMME GJELDER SELVSAGT SERVISE, BESTIKK OG ANNET SOM ER BRUKT.

·       PÅSE AT ALLE GLAS ER LUKKET FØR AVREISE.

·       ØDELAGTE TING ERSTATTES AV BRUKER.

VED MANGELER ELLER SPØRSMÅL KONTAKTES DRIFTSBESTYRER PÅ TLF: 91175493

 

·       BETALING FOR OVERNATTINGSOPPHOLD SKJER MED FRAMLAGTE GIRO, OG DA MED KR 50,- PR PERS. PR NATT.

 

TAKK FOR BESØKET OG

 

VELKOMMEN IGJEN

 

 

 

 

 

TYLDAL SOGNESKOG

Stilling:                Skogbestyrer i Tyldal Sogneskog

 

Nærmeste overordnede:  et samlet styret i Tyldal Sogneskog.

 

Stillingsprosent:                20 prosent med muligheter for utvidelse etter vedtak av styret.

 

Formål med stilling:

 

forvalte  Tyldal Sogneskog best mulig måte utifra

de formål som er fattet av styre eller generalforsamling.

 

Stillingens ansvarsområder:

 

Ø       Planlegging og oppsyn med skogsdrifter og kulturarbeider

 

Ø       Styrets faglige rådgiver på skogfaglige og utmarksfaglige hensyn.

 

Ø       Ettersyn og enklere vedlikehold av skogshusvære.

 

Ø       Utleie av husvære.

 

Ø       Ettersyn og rapportering vedrørende veier innen området.

 

Ø       Grenseoppgang av eiendommens  arealer ved behov.

 

Ø       Ansvar for utarbeidelse av planer, forslag til målsetninger, forslag til  tiltak, utarbeidelse av budsjett. Ansvar for oppfølging av regnskap og budsjett. Utarbeide gode rutiner for hensiktsmessig rapport og kontrollsystemer.

 

Ø       Sekretær for styret. Tale og forslagsrett på styremøter og generalforsamling.

 

Ø       Være med å representere Tyldal Sogneskog utad etter samråd med styret.

 

Ø       Praktisk arbeid som for eksempel tynning, avstandsregulering og planting

 

 

Listen over arbeidsoppgaver er ikke fullstendig og tiltakene er ikke i prioritert rekkefølge. Styret vil kunne prioritere andre eller enkelte av tiltakene etter fattet vedtak.

 

Samarbeidspartnere:           Ved innleie av arbeidskraft skal det forsøkes å benytte lokal arbeidskraft

Utmarksressurser skal forvaltes sammen med andre sammenslutninger, for en best mulig utnyttelse av felles ressurser.

 

Særskilte bestemmelser:

Taushetsplikt i forhold til interne forhold vedrørende drift eller styre av Tyldal Sogneskog. Planer og kontakter opprettet gjennom arbeidet kan ikke medbringes over i annen jobb.

Stillingsbeskrivelsen kan endres av styret i Tyldal Sogneskog.

Landbrukstjenester Nord Østerdal står som formell arbeidsgiver, alle personalfaglige spørsmål, herunder også lønn skal tas opp med LB NØ.

Stillingen er en åremålsstilling på 5 år, forlengelse kan vurderes for 3 og tre år.

                                              

 

Vedtatt av Tyldal Sogneskog på styremøte 29/1-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR TYLDAL SOGNESKOG BA

 

 

 

 

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Foretaket er en økonomisk forening med foretaksnavnet Tyldal Sogneskog BA. Foretakets

forretningskontor er i Tynset kommune.

 

 

§ 2 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar

Foretaket er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar

for gjeld.

 

 

§ 3 Formål

Foretakets formål er å utøve skogbruk på en forstmessig og økonomisk forsvarlig måte, å

utnytte andre utmarksressurser samt å tilgodese allmennyttige formål i bygdene Tylldalen og

Brydalen. Foretaket kan delta i og/eller støtte andre virksomheter, samt støtte bosatte innenfor

Sognets grenser.

 

 

§ 4 Medlemmer

Alle som er hjemmelsinnehaver til jordbrukseiendom beliggende innenfor grensene til

tidligere Tyldal Sogn kan taes opp som medlem og har i oppgave å forvalte foretaket Tyldal

Sogneskog BA.

Med jordbrukseiendom forstås eiendom som har minimum 5 daa dyrket areal, og som med

hensyn til beliggenhet, bebyggelse og bruk for øvrig har klar karakter av jordbruk.

Ved tvil om hva som anses som jordbrukseiendom, avgjøres spørsmålet av foretakets styre.

Styrets vedtak kan påklages til foretakets årsmøte innen 1 – en - måned etter at underretning

om vedtaket er mottatt. Både vedtak og klage skal skje skriftlig. Etter at klage er mottatt,

plikter foretakets styre å fremlegge saken på første ordinære årsmøte til behandling og endelig

avgjørelse av saken.

 

 

§ 5 Årsmøte

Tyldal Sogneskog BA sin høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen

av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 - to - ukers forutgående skriftlig

varsel direkte til medlemmene. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på

årsmøtet. Forslag som ikke står oppført på saklisten kan ikke behandles på årsmøtet. Forslag

om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på ordinært årsmøte må være sendt til styret

senest 31.12. det foregående år.

Alle medlemmer av Tyldal Sogneskog BA har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført ed

det antall medlemmer som møter med mindre disse vedtekter fastsetter noe annet.

Et hvert medlem har rett til å la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge

datert og skriftlig fullmakt. En fullmektig kan ikke representere mer enn ett medlem, evt. i

tillegg til seg selv hvis fullmektigen selv er medlem.

Årsmøtet ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

(i) Velge møteleder.

Møtelederen skal deretter opprette fortegnelse over de medlemmer som er

tilstede.

(ii) Godkjenne møteinnkallingen og evt. fullmakter.

(iii) Velge tellekorps bestående av to medlemmer.

(iv) Velge to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

(v) Godkjenne årsregnskap og årsberetning for Tyldal Sogneskog BA.

(vi) Godkjenne budsjett for Tyldal Sogneskog BA.

(vii) Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.

(viii) Behandle andre saker som styret legger frem.

(ix) Valg:

a) Foreta valg av styrets leder, jf § 9.

b) Foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer, jf § 9.

c) Foreta valg av medlemmer til valgkomité og varamedlem, jf § 10.

d) Foreta valg av revisor.

Dersom revisjon utføres av medlem velges to revisorer. Disse velges i så fall

for 2 år om gangen, dog slik at ved første valg etter de nye vedtektene skal 1

revisor velges for 1 år.

(x) Fastsette godtgjørelse til styre og revisor, jf § 10.

 

 

 

§ 7 Stemmerett og stemmegivning på årsmøtet

Hvert medlem har 1 stemme.

Sameiere i eiendommer skal regnes som ett medlem og slik at en eiendom kun kan

representeres av èn person alene ved stemmegivning.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Avstemming skal foregå skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Ved stemmelikhet

teller møteleders stemme dobbelt. Ved valg kan bare foreslåtte kandidater føres opp på

stemmeseddelen. Dersom en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er

det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret, revisor eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig

krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Det innkalles på samme måte som for

ordinært årsmøte med minst 2 – to – ukers skriftlig varsel direkte til medlemmene. Styret skal

sørge for at det ekstraordinære årsmøtet blir avholdt innen 4 – fire – uker etter at kravet er

fremsatt.

 

 

§ 9 Styret

Tyldal Sogneskog BA ledes av et styre på 3 medlemmer, som er foretakets øverste myndighet

mellom årsmøtene. Styrets medlemmer skal velges blant foretakets medlemmer. Minst 1

styremedlem bør være bosatt i Tylldalen og minst 1 styremedlem bør være bosatt i Brydalen.

Begge kjønn bør være representert i styret.

Styrets leder velges for 1 år av gangen av årsmøtet på fritt grunnlag. For øvrig konstituerer

styret seg selv.

 

 

 

 

2 styremedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at ved første styrevalg etter de nye

vedtektene skal 1 styremedlem velges for 1 år.

2 varamedlemmer velges etter nummerorden for 1 år av gangen.

Styrets oppgaver er:

a) Å lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med formålsparagrafen,

vedtektene og gjeldende lovgivning.

b) Å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

c) Å forvalte og føre kontroll med foretakets økonomi.

d) Å representere foretaket utad.

e) Å ansette en skogbestyrer som skal bistå styret med alle til skogbruket / utmarksressursene

hørende gjøremål.

f) Å oppnevne de råd og utvalg det finner formålstjenelig.

Tyldal Sogneskog BA tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan

meddele prokura.

 

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene

krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes

med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt, eller i

styreleders fravær – møtelederens stemme.

 

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen, dog slik at ved første

valg etter de nye vedtektene skal 1 medlem av valgkomiteen velges for 1 år og 1 medlem for

2 år. Det medlem som har lengst ansiennitet i komiteen, er dens leder. 1 varamedlem velges

for 1 år om gangen. Valgkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger.

Forslag fra medlemmene på kandidater til tillitsverv i Tyldal Sogneskog BA skal være

valgkomiteens leder i hende innen 31.12 i året forut for det ordinære årsmøte.

Valgkomiteen skal varsle de tillitsvalgte som er på valg.

Valgkomiteen skal i god tid før hvert årsmøte fremlegge forslag til kandidater til de valg som

skal foretas i årsmøtet.

Samtidig skal valgkomiteen fremme forslag om godtgjøring til styret og evt. revisor.

Valgkomiteens innstilling / forslag skal følge de øvrige dokumenter ved innkallingen til

årsmøtet.

 

§ 11 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte. Beslutning om å endre

vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler av antall stemmer representert på

årsmøtet.

 

§ 12 Oppløsning

Tyldal Sogneskog BA kan bare oppløses og nedlegges dersom dette vedtas med flertall som

for vedtektsendring, på to ordinære årsmøter som følger etter hverandre. Ved siste gangs

behandling skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære

styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Årsmøtet vedtar disponeringen av foreningens verdier etter oppløsning og gjeldsavleggelse

etter innstilling fra avviklingsstyret. Verdiene skal tilfalle det formål foretaket har arbeidet for

å fremme.

 

§ 13 Utfyllende regler

Der hvor disse vedtekter er tause eller ufullstendige skal vedtektene utfylles av alminnelige

foreningsrettslige regler så langt disse er klare, og ellers av den til enhver tid gjeldende

aksjelov så langt den passer.